Benefit Partners

Profesjonalne wsparcie dla branży fitness

Raporty bieżące

 

Raport bieżący nr 12/2020 – Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii A oraz C

Data: 30 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020 oraz 9/2020 dotyczących wcześniejszego wykupu obligacji serii A oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 30 marca 2020 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu:

 1. wszystkich nieumorzonych dotychczas obligacji serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, tj. 105.000 (sto pięć tysięcy) sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych („Obligacje Serii A”), oraz
 2. wszystkich nieumorzonych dotychczas obligacji serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia programu emisji, uchwały zarządu Spółki nr 1/2018/03/05 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz uchwały nr 1/2018/03/05 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 5 marca 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, tj. 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.750.000,00 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Obligacje Serii C”),

w ramach wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie emitenta („Wcześniejszy Wykup”).

Wcześniejszy Wykup został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW.

Wcześniejszy Wykup Obligacji Serii A nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji Serii A podlegających Wcześniejszemu Wykupowi, powiększonej o należne odsetki od Obligacji Serii A zgodnie z pkt 17 warunków emisji Obligacji Serii A oraz premię w wysokości 0,13% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu, stosownie do pkt 16.1.4 warunków emisji Obligacji Serii A.

Wcześniejszy Wykup Obligacji Serii C nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji Serii C podlegających Wcześniejszemu Wykupowi, powiększonej o należne odsetki od Obligacji Serii C zgodnie z pkt 17 warunków emisji Obligacji Serii C oraz premię w wysokości 0,5% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu, stosownie do pkt 16.1.4 warunków emisji Obligacji Serii C.

Przedmiotem Wcześniejszego Wykupu były wszystkie wyemitowane i nieumorzone dotychczas Obligacje Serii A oraz Obligacje Serii C, w związku z czym doszło do wykupu wszystkich Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii C przez Spółkę jako ich emitenta oraz ich umorzenia.

Stosownie do § 17 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego prze Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz § 20 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., na skutek przedterminowego wykupu oraz umorzenia wszystkich obligacji Spółki wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, a co za tym idzie zakończenia obrotu tymi obligacjami, ustają obowiązki informacyjne Spółki związane z wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na Catalyst, wynikające z ww. regulacji oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (rozporządzenie MAR).

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr 11/2020 – Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii B

Data: 13 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020, 3/2020, 4/2020 oraz 5/2020 dotyczących wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2020 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wszystkich nieumorzonych dotychczas obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia programu emisji, uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B oraz uchwały nr 1/2017/11/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje”), tj. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych – w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie emitenta („Wcześniejszy Wykup”).

Przedmiotem Wcześniejszego Wykupu były wszystkie wyemitowane i nieumorzone dotychczas Obligacje, w związku z czym doszło do całkowitego wykupu Obligacji przez Spółkę jako ich emitenta oraz ich umorzenia.

Wcześniejszy Wykup został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi, powiększonej o należne odsetki od Obligacji zgodnie z pkt 17 warunków emisji Obligacji oraz premię w wysokości 0,38% łącznej wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu, stosownie do pkt 16.1.4 warunków emisji Obligacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr 10/2020 – Zawieszenie obrotu obligacjami serii A oraz C w związku z ich wcześniejszym wykupem na żądanie emitenta - uchwała Zarządu BondSpot S.A.

Data: 10 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020, 3/2020 oraz 4/2020 dotyczących decyzji o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) następujących uchwał:

 1. uchwały nr 28/20 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz
 2. uchwały nr 29/20 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji serii A („Obligacje serii A”) oraz obligacji serii C Spółki („Obligacje serii C”) na żądanie emitenta, przewidzianym w pkt 16.1., odpowiednio, warunków emisji obligacji serii A oraz warunków emisji obligacji serii C.

Na podstawie uchwały nr 28/20 Zarząd BondSpot postanowił zawiesić obrót Obligacjami serii A w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 18 marca 2020 r.

Na podstawie uchwały nr 29/20 Zarząd BondSpot postanowił zawiesić obrót Obligacjami serii C w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 19 marca 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że wykup Obligacji serii A w ramach wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta powinien nastąpić w dniu 30 marca 2020 r. Wykup Obligacji serii C w ramach wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta powinien natomiast nastąpić w dniu 29 marca 2020 r. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 29 marca 2020 r. przypada na niedzielę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji serii C będzie dzień 30 marca 2020 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji serii C.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu

 


Raport bieżący nr 9/2020 – Zawieszenie obrotu obligacjami serii A oraz C w związku z ich wcześniejszym wykupem na żądanie emitenta - uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Data: 10 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020, 3/2020 oraz 4/2020 dotyczących decyzji o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) następujących uchwał:

 1. uchwały nr 157/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz
 2. uchwały nr 158/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji serii A („Obligacje serii A”) oraz obligacji serii C Spółki („Obligacje serii C”) na żądanie emitenta, przewidzianym w pkt 16.1., odpowiednio, warunków emisji obligacji serii A oraz warunków emisji obligacji serii C.

 

Na podstawie uchwały nr 157/2020 Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót Obligacjami serii A w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 18 marca 2020 r. Zgodnie z powyższą uchwałą zlecenia maklerskie na Obligacje serii A przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 17 marca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, natomiast od dnia zawieszenia obrotu Obligacjami serii A zlecenia maklerskie na Obligacje serii A nie będą przyjmowane.

 

Na podstawie uchwały nr 158/2020 Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót Obligacjami serii C w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 19 marca 2020 r. Zgodnie z powyższą uchwałą zlecenia maklerskie na Obligacje serii C przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 18 marca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, natomiast od dnia zawieszenia obrotu Obligacjami serii C zlecenia maklerskie na Obligacje serii C nie będą przyjmowane.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wykup Obligacji serii A w ramach wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta powinien nastąpić w dniu 30 marca 2020 r. Wykup Obligacji serii C w ramach wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta powinien natomiast nastąpić w dniu 29 marca 2020 r. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 29 marca 2020 r. przypada na niedzielę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji wcześniejszego wykupu Obligacji serii C będzie dzień 30 marca 2020 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji serii C.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu

 


Raport bieżący nr 8/2020 – Nabycie sprzętu sportowego

Data: 5 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 05.03.2020 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 852992,12 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2020/03/05 z dnia 05.03.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr 7/2020 – Zawarcie umowy pożyczki

Data: 4 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 3/2020/03/03 z dnia 3 marca 2020 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 4 marca 2020 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Spółce pożyczki w wysokości 31.000.000,00 zł, oprocentowanej w skali roku według stawki WIBOR 12M powiększonej o marżę w wysokości 3 p.p. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pożyczka zostanie przeznaczona na dokonanie przez Spółkę wykupu obligacji serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę podlegających wcześniejszemu wykupowi na żądanie Spółki jako emitenta na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2020/02/11 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B oraz C, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2020/02/24 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020/02/11 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2020 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


 

Raport bieżący nr 06/2020 – Przedłużenie postępowania antymonopolowego przez UOKIK             

Data: 3 marca 2020r.

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2018 dot. wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz raportów bieżących Spółki nr 44/2018, 10/2019 oraz 22/2019 dot. przedłużenia tego postępowania, niniejszym informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) postanowienia, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Spółce wyznaczony został na dzień 29 lipca 2020 roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania oraz koniecznością dalszej analizy sprawy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


 

Raport bieżący nr 5/2020 – Zawieszenie obrotu obligacjami serii B w związku z wcześniejszym wykupem obligacji serii B na żądanie emitenta

Data: 2 marca 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020, 3/2020 oraz 4/2020 dotyczących decyzji o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje o podjęciu przez:

 1. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 138/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz
 2. Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 26/20 w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu obligacji serii B Spółki („Obligacje”) na żądanie emitenta, przewidzianym w 16.1. warunków emisji Obligacji.

Na podstawie ww. uchwał Zarząd GPW oraz Zarząd BondSpot postanowiły zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od dnia 3 marca 2020 r.

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na Obligacje, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 2 marca 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, natomiast od dnia zawieszenia obrotu Obligacjami zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

Jednocześnie Spółka informuje, że wykup Obligacji w ramach wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie emitenta nastąpi w dniu 13 marca 2020 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu

 


 

Raport bieżący nr 4/2020 – Wcześniejszy wykup obligacji serii A i B na żądanie emitenta – zaokrąglenie wysokości premii przysługującej obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii A i B

Data: 24 lutego 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2020 oraz 3/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. dotyczących decyzji o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta, niniejszym informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały nr 1/2020/02/11 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B oraz C („Uchwała”), zgodnie z którą obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii A oraz obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii B, podlegających wcześniejszemu wykupowi na podstawie Uchwały, przysługuje m.in. premia pieniężna określona jako 0,125% w odniesieniu do obligacji serii A oraz 0,375% w odniesieniu do obligacji serii B, co odpowiada kwocie 0,125 zł za jedną obligację serii A oraz 0,375 zł za jedną obligację serii B, oraz mając na względzie ograniczenia techniczne związane z rejestracją wykupu obligacji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przewidującego płatności wyrażone w tysięcznych częściach złotego, Zarząd Spółki mocą uchwały nr 1/2020/02/24 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/2020/02/11 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2020 r. postanowił dokonać zaokrąglenia wskazanych wysokości premii z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii A oraz obligacji serii B o 0,005 punktu procentowego w górę, tj. do 0,13% w odniesieniu do obligacji serii A oraz 0,38% w odniesieniu do obligacji serii B, oraz dokonać w tym zakresie stosownej zmiany Uchwały.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr 3/2020 - Korekta raportu bieżącego nr 2/2020 - Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta

 

Data: 11 lutego 2020 r.

 

Treść raportu:

W związku z omyłkowym opublikowaniem jedynie części raportu bieżącego nr 2/2020 Zarząd spółki Benefit Partners Sp. z o.o. ponownie publikuje pełną treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), niniejszym informuje, że na podstawie uchwały nr 1/2020/02/11 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B oraz C Spółka postanowiła dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych i nieumorzonych dotychczas obligacji, tj.:

 1. 105.000 (sto pięć tysięcy) sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje Serii A”),
 2. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia programu emisji, uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B oraz uchwały nr 1/2017/11/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje Serii B”),
 3. 127.500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) sztuk obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.750.000,00 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia programu emisji, uchwały zarządu Spółki nr 1/2018/03/05 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C oraz uchwały nr 1/2018/03/05 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 5 marca 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje Serii C”),

w ramach tzw. wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta, stosownie do pkt. 16.1., odpowiednio, warunków emisji Obligacji Serii A, warunków emisji Obligacji Serii B oraz warunków emisji Obligacji Serii C („Wcześniejszy Wykup”).

Wcześniejszy Wykup Obligacji Serii A nastąpi w dniu płatności odsetek za XI okres odsetkowy, który przypada na dzień 30 marca 2020 r. Zgodnie z pkt. 16.1.4 warunków emisji Obligacji Serii A z tytułu wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji Serii A Spółka wypłaci na rzecz obligatariuszy premię w wysokości 0,125% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu.

Wcześniejszy Wykup Obligacji Serii B nastąpi w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy, który przypada na dzień 13 marca 2020 r. Zgodnie z pkt. 16.1.4 warunków emisji Obligacji Serii B z tytułu wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji Serii B Spółka wypłaci na rzecz obligatariuszy premię w wysokości 0,375% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii B będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu.

Wcześniejszy Wykup Obligacji Serii C nastąpi w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, który przypada na dzień 29 marca 2020 r. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 29 marca 2020 r. przypada na niedzielę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji Wcześniejszego Wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 30 marca 2020 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji Serii C. Zgodnie z pkt. 16.1.4 warunków emisji Obligacji Serii C z tytułu wykonania Wcześniejszego Wykupu Obligacji Serii C Spółka wypłaci na rzecz obligatariuszy premię w wysokości 0,5% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu.

Wypłata świadczeń należnych uprawnionym obligatariuszom odbywać się będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr 2/2020 – Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji serii A, B oraz C na żądanie emitenta

 

Data: 11 lutego 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), niniejszym informuje, że na podstawie uchwały nr 1/2020/02/11 Zarządu Spółki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii A, B oraz C Spółka postanowiła dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych i nieumorzonych dotychczas obligacji, tj.:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu

Data publikacji: 11.02.2020 r.


(EBI) Raport bieżący nr 1/2020– Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport roczny za rok 2019 – 29.05.2020 r.

2) raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku – 30.09.2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Spółkę będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Data publikacji: 21.01.2020 r.

Raport bieżący nr 1/2020 – Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 2,06

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS –  100 %.

 

Oszacowanie wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS zostanie poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta, stosownie do pkt 11.2 (vii) warunków emisji obligacji serii A, serii B oraz warunków emisji obligacji serii C. Biegły rewident potwierdzi weryfikację poprawności ww. oszacowania w formie osobnego raportu, który zostanie opublikowany łącznie z opinią biegłego rewidenta z badania z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jakub Grabowski – Prezes Zarządu


Data publikacji: 13.12.2019

(EBI) Raport bieżący nr 6/2019 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii B

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019, 25/2019 i 26/2019 dotyczących częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 13.12.2019

Raport bieżący nr 27/2019 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii B

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019, 25/2019 i 26/2019 dotyczących częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 29.11.2019

Raport bieżący nr 26/2019 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii B w związku z planowanym przedterminowym wykupem części obligacji serii B - uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie planowanego przedterminowego wykupu części obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1210/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii B Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii B („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. (włącznie). Zgodnie z powyższą uchwałą zlecenia maklerskie na Obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 2 grudnia 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia obrotu Obligacjami zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 13 grudnia 2019 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 29.11.2019

Raport bieżący nr 25/2019 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii B w związku z planowanym przedterminowym wykupem części obligacji serii B – uchwała Zarządu BondSpot S.A.

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie planowanego przedterminowego wykupu części obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji, niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 277/O/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii B Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii B („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwały Zarząd BondSpot postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 13 grudnia 2019 r. (włącznie).

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 13 grudnia 2019 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 28.10.2019

Raport bieżący nr 24/2019 - Informacja o planowanym przedterminowym wykupie części obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), niniejszym informuje, że stosownie do pkt. 15.1. warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), Spółka jest zobowiązana do przymusowego przedterminowego wykupu części Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”). Obowiązkową Amortyzacją objętych zostanie 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji. Zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji nastąpi w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, który przypada na dzień 13 grudnia 2019 roku.

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpi poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Wypłata świadczeń należnych uprawnionym obligatariuszom odbywać się będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.10.2019

Raport bieżący nr 23/2019 - Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 30.09.2019 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,93

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS –  100 %.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 01.10.2019

Raport bieżący nr 22/2019 – Przedłużenie postępowania antymonopolowego przez UOKIK

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2018 dot. wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz raportów bieżących Spółki nr 44/2018 oraz 10/2019 dot. przedłużenia tego postępowania, niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2019 roku powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) postanowienia, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Spółce wyznaczony został na dzień 29 lutego 2020 roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania oraz koniecznością dalszej analizy sprawy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 26.08.2019

Raport bieżący nr 21/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 26.08.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 526 402,03 dolarów („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/08/26 z dnia 26.08.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 12.07.2019

Raport bieżący nr 20/2019 – Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 30.06.2019 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,83

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS –  100 %.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 10.07.2019

Raport bieżący nr 19/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 10.07.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 380 769,34 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/07/10 z dnia 10.07.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 02.07.2019

(EBI) Raport bieżący nr 4/2019 Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk obligacji serii A („Obligacje”), tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w ramach planu obowiązkowej amortyzacji Obligacji przewidzianego w 15.1. warunków emisji Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 02.07.2019

Raport bieżący nr 18/2019 Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 i 16/2019 w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A („Obligacje”), zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w ramach planu obowiązkowej amortyzacji Obligacji przewidzianego w 15.1. warunków emisji Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 17.06.2019

Raport bieżący nr 17/2019 Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 17.06.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 253 358,34 euro („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/06/17 z dnia 17.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.06.2019

Raport bieżący nr 16/2019 Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii A, niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2019 roku powziął informację o podjęciu przez:

 1. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 541/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz
 2. Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 125/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii A Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii A („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwał Zarząd GPW oraz Zarząd BondSpot postanowiły zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 18 czerwca 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r. (włącznie).

Ponadto, Zarząd GPW postanowił, że zlecenia maklerskie na Obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu i nie zrealizowane do dnia 17 czerwca 2019 r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu, a w okresie zawieszenia wskazanym powyżej zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 30 czerwca 2019 r. przypada na niedzielę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji częściowego wykupu Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji będzie dzień 1 lipca 2019 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji. Wykupowi w ramach Obowiązkowej Amortyzacji podlegać będzie 15% (piętnaście procent) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 10.06.2019

Raport bieżący nr 15/2019 - Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2019/06/10 z dnia 10 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 10 czerwca 2019 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 10.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 12M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 30.05.2019

Raport bieżący nr 14/2019 – Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że stosownie do pkt. 15.1. warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje”), Spółka jest zobowiązana do przymusowego przedterminowego wykupu części Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”). Obowiązkową Amortyzacją objętych zostanie 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji. Zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji nastąpi w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, który przypada na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpi poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Wypłata świadczeń należnych uprawnionym obligatariuszom odbywać się będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 21.05.2019

Raport bieżący nr 13/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 21.05.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 2 482 160,86 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/05/21 z dnia 21.05.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 08.05.2019

Raport bieżący nr 12/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 08.05.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 333 988,87 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 03/2019/05/08 z dnia 08.05.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 08.05.2019

Raport bieżący nr 11/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 08.05.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 529 706,28 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/05/08 z dnia 08.05.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 08.05.2019

Raport bieżący nr 10/2019 – Przedłużenie postępowania antymonopolowego przez UOKIK

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2018 dot. wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz raportu bieżącego Spółki nr 44/2018 dot. przedłużenia tego postępowania, niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2019 roku powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) postanowienia, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Spółce wyznaczony został na dzień 30 września 2019 roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania oraz koniecznością dalszej analizy sprawy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 18.04.2019

Raport bieżący nr 9/2019 - Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 31.03.2019 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,92

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS –  100 %.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 01.04.2019

(EBI)Raport bieżący nr 2/2019 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku Spółka dokonała częściowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk obligacji serii C („Obligacje”), tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w ramach planu obowiązkowej Obligacji amortyzacji przewidzianego w 15.1. warunków emisji Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 01.04.2019

Raport bieżący nr 8/2019 – Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii C

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2019 i 7/2019 w sprawie zawieszenia obrotu obligacjami serii C w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii C („Obligacje”), zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w ramach planu obowiązkowej amortyzacji Obligacji przewidzianego w 15.1. warunków emisji Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 19.03.2019

Raport bieżący nr 7/2019 – Zawieszenie obrotu obligacjami serii C w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii C

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19.03.2019 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 178/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii C spółki Benefit Partners sp. z o.o. 

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii C Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii C („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił:

 1. zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 20.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. (włącznie)

oraz że:

 1. zlecenia maklerskie na Obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 19 marca 2019 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu,
 2. we wskazanym powyżej okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 29 marca 2019 roku. Wykupowi w ramach Obowiązkowej Amortyzacji podlegać będzie 15% (piętnaście procent) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 15.03.2019

Raport bieżący nr 6/2019 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii C w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii C

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15.03.2019 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 56/19 z dnia 15.03.2019 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii C spółki Benefit Partners sp. z o.o. 

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii C Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii C („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwały Zarząd Bondspot postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 20.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r. (włącznie).

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 29 marca 2019 roku. Wykupowi w ramach Obowiązkowej Amortyzacji podlegać będzie 15% (piętnaście procent) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 12.02.2019

Raport bieżący nr 5/2019 – Zawarcie umowy pożyczki

 

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2019/02/12 z dnia 12 lutego 2019 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 12 lutego 2019 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 9.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 12M powiększonej o marżę ustaloną na warunkach rynkowych. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 22.01.2019

(EBI) Raport bieżący nr 1/2019 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2019 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport roczny za rok 2018 – 31.05.2019 r.

2) raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku – 30.09.2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Spółkę będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 17.01.2019

Raport bieżący nr 4/2019 – Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,93

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS –  100 %.

 

Oszacowanie wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS zostanie poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta, stosownie do pkt 11.2 (vii) warunków emisji obligacji serii A, serii B oraz warunków emisji obligacji serii C. Biegły rewident potwierdzi weryfikację poprawności ww. oszacowania w formie osobnego raportu, który zostanie opublikowany łącznie z opinią biegłego rewidenta z badania z rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 16.01.2019

Raport bieżący nr 3/2019 – Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 16.01.2019 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 288 910,32 euro („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2019/01/16 z dnia 16.01.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość.

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 15.01.2019

Raport bieżący nr 2/2019 – Nabycie przez Benefit Systems S.A. udziałów w spółce Benefit Partners sp. z o.o. należących do Cal Capital sp. z o.o.

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy sprzedaży udziałów Spółki pomiędzy Benefit Systems S.A. oraz Cal Capital sp. z o.o., na mocy której spółka Benefit Systems S.A. nabyła od spółki Cal Capital sp. z o.o. 47,5% udziałów w Spółce.

W związku z powyższym spółka Benefit Systems S.A. posiada 95% kapitału zakładowego Spółki i stała się większościowym wspólnikiem Spółki

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.01.2019

Raport bieżący nr 1/2019 - Połączenie spółek Fit Invest sp. z o.o. oraz Benefit Systems S.A., skutkujące zmianą wspólnika Benefit Partners

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku, zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki Benefit Systems S.A. (jako spółki przejmującej) ze wspólnikiem Spółki - spółką Fit Invest sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną).

Tym samym, spółka Benefit Systems S.A. stała się wspólnikiem Spółki uprawnionym z udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługujących dotychczas spółce Fit Invest sp. z o.o., tj. z 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 47,51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.12.2018

(EBI) Raport bieżący nr 10/2018 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii B

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2018, 41/2018 i 42/2018 dotyczących częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 14.12.2018

Raport bieżący nr 45/2018 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii B

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2018, 41/2018 i 42/2018 dotyczących częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 03.12.2018

Raport bieżący nr 44/2018 - Przedłużenie postępowania antymonopolowego przez UOKIK

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2018 dot. wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku powziął informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) postanowienia, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Spółce wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2019 roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania i koniecznością dalszej analizy sprawy.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 03.12.2018

Raport bieżący nr 43/2018 - Połączenie spółek Fit Invest sp. z o.o. oraz Benefit Systems S.A. poprzez przejęcie spółki Fit Invest sp. z o.o. przez Benefit Systems S.A., skutkujące zmianą wspólnika Benefit Partners

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku na podstawie raportu bieżącego nr 93/2018 spółki Benefit Systems S.A. powziął informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. uchwały nr 4/30.11.2018 dotyczącej połączenia spółki Benefit Systems S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Fit Invest sp. z o.o. jako spółką przejmowaną oraz wyrażenia zgody na plan połączenia tych spółek („Połączenie”). Połączenie ww. spółek nastąpi poprzez przejęcie spółki Fit Invest sp. z o.o. przez spółkę Benefit Systems S.A., do którego dojdzie z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

 

Spółka Fit Invest sp. z o.o. jest obecnie wspólnikiem Spółki posiadającym 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 47,51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

 

Na skutek Połączenia spółka Benefit Systems S.A. stanie się wspólnikiem Spółki, uprawnionym z udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługujących obecnie Fit Invest sp. z o.o.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 30.11.2018

Raport bieżący nr 42/2018 – Zawieszenie obrotu obligacjami serii B w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii B - uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 29 listopada r. w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji, niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 1202/2018 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

 

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii B Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii B („Obowiązkowa Amortyzacja”).

 

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. (włącznie).

Zgodnie z powyższą uchwałą zlecenia maklerskie na Obligacje przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 30 listopada 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia obrotu Obligacjami zlecenia maklerskie na Obligacje nie będą przyjmowane.

 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 13 grudnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 30.11.2018

Raport bieżący nr 41/2018 - Zawieszenie obrotu obligacjami serii B w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii B – uchwała Zarządu BondSpot S.A.

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 29 listopada r. w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji, niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 254/O/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii B Spółki („Obligacje”), przewidzianym w 15.1. warunków emisji obligacji serii B („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwały Zarząd BondSpot postanowił zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 13 grudnia 2018 r. (włącznie).

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 13 grudnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 29.11.2018

Raport bieżący nr 40/2018 - Informacja o częściowym przedterminowym wykupie obligacji serii B w ramach obowiązkowej amortyzacji

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), niniejszym informuje, że stosownie do pkt. 15.1. warunków emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B („Obligacje”), Spółka jest zobowiązana do przymusowego przedterminowego wykupu części Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”). Obowiązkową Amortyzacją objętych zostanie 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji. Zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji nastąpi w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy, który przypada na dzień 13 grudnia 2018 roku.

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpi poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Wypłata świadczeń należnych uprawnionym obligatariuszom odbywać się będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w wyniku omyłki nie doszło do publikacji niniejszego raportu w terminie przewidzianym warunkami emisji Obligacji. Zarząd Spółki przeprasza za opóźnienie oraz zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby sytuacja ta nie zaistniała ponownie.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 19.11.2018

Raport bieżący nr 39/2018 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii B i C w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 35/2018 dot. wprowadzenia do alternatywnego obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C, niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1163/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Na podstawie ww. uchwały Zarząd GPW postanowił wyznaczyć dzień 20 listopada 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela Spółki:

1.                       100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBNFPR00026, oraz

2.                       150.000 (sto pięćdziesiąt) tysięcy obligacji na okaziciela serii C, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBNFPR00034.

Obligacje serii B, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BNF1221”, natomiast obligacje serii C, o których mowa w pkt 2 powyżej, pod nazwą skróconą „BNF0322”.

Zgodnie z komunikatami zarządu GPW z dnia 16 listopada 2018 roku data ostatniego notowania obligacji serii B, o których mowa w pkt 1 powyżej, planowana jest na dzień 1 grudnia 2021 roku, natomiast data ostatniego notowania obligacji serii C, o których mowa w pkt 1 powyżej, planowana jest na dzień 18 marca 2022 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 16.11.2018

Raport bieżący nr 38/2018 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii B i C w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2018 dot. wprowadzenia do alternatywnego obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C, niniejszym informuje, że w dniu 16  listopada 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 244/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Na podstawie ww. uchwały Zarząd Bondspot postanowił wyznaczyć dzień 20 listopada 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B i C Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych, w tym:

1.                       100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBNFPR00026, oraz

2.                       150.000 (sto pięćdziesiąt) tysięcy obligacji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBNFPR00034.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu Bondspot określone zostały:

1.                       dla obligacji serii B:

a.         dzień ostatniego notowania – 1 grudnia 2021 r.,

b.        jednostka obrotu – 1 sztuka,

c.         jednostka obligatoryjna – 1000 sztuk,

d.        symbol – BNF1221.

2.                       dla obligacji serii C:

a.         dzień ostatniego notowania – 18 marca 2022r.,

b.        jednostka obrotu – 1 sztuka,

c.         jednostka obligatoryjna – 1000 sztuk,

d.        symbol – BNF0322.

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys  – Prezes Zarządu


Data publikacji: 15.11.2018

Raport bieżący nr 37/2018 – Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 15.11.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 471 422,83 złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2018/11/15 z dnia 15.11.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 09.11.2018

Raport bieżący nr 36/2018 – Uchwała zarządu Bondspot w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C

Zarząd Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. powziął informację o podjęciu przez Zarządu Bondspot S.A. („Bondspot”) w dniu 9 listopada 2018 r. uchwały nr 237/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd Bondspot postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B i C Spółki, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, w tym:

a)      100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oraz

b)      150.000 (sto pięćdziesiąt) tysięcy obligacji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

a)

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 09.11.2018

Raport bieżący nr 35/2018 – Uchwała zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C

Zarząd Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. powziął informację o podjęciu przez Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 9 listopada 2018 r. uchwały nr 1140/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B i C spółki Benefit Partners sp. z o.o. .

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii B i C, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, w tym:

a)      100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), oraz

b)      150.000 (sto pięćdziesiąt) tysięcy obligacji na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 18.10.2018

Raport bieżący nr 34/2018 - Korekta raportu bieżącego nr 32/2018

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) koryguje błąd zawarty w raporcie bieżącym nr 32/3018 z dnia 16 października 2018 roku (Nabycie sprzętu sportowego)  polegający na wskazaniu, iż nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę.

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A, B i C obciążeniu zastawem rejestrowym podlegał sprzęt sportowy nabyty przez Spółkę w okresie od dnia 15 kwietnia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku. Mając na względzie, że sprzęt sportowy wskazany w raporcie bieżącym nr 32/3018 z dnia 16 października 2018 roku (Nabycie sprzętu sportowego) został nabyty przez Spółkę w dniu 16 października 2018 roku, nie podlega on obciążeniu zastawem rejestrowym zgodnie  postanowieniami warunków emisji obligacji serii A, B i C.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 18.10.2018

Raport bieżący nr 33/2018 - Korekta raportów bieżących nr 19/2018, nr 30/2018 i nr 31/2018

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) koryguje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w raportach bieżących nr 19/2018 z 19 kwietnia 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia), nr 30/2018 z 18 lipca 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia) oraz nr 31/2018 z dnia 16 października 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia) w następujący sposób:

1.    W raporcie bieżącym nr 19/2018 z 19 kwietnia 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia) sformułowanie „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,55%” zastępuje się sformułowaniem „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,55”.

2.   W raporcie bieżącym nr 30/2018 z 18 lipca 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia) sformułowanie „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,74%” zastępuje się sformułowaniem „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,74”.

3.    W raporcie bieżącym nr 31/2018 z 16 października 2018 roku (Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia) sformułowanie „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 2,12%” zastępuje się sformułowaniem „wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 2,12”.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 16.10.2018

Raport bieżący nr 32/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 16.10.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 4 822 381,14 złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2018/10/16 z dnia 16.10.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A,B i C wyemitowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 16.10.2018

Raport bieżący nr 31/2018 – Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 30.09.2018 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 2,12 %

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS – 98 %.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 18.07.2018 r.

Raport bieżący nr 30/2018 – Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,74 %

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS – 100 %.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 3.07.2018

(EBI) Raport bieżący nr 8/2018 - Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku Spółka dokonała częściowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje”), tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 3.07.2018

Raport bieżący nr 29/2018 – Dokonanie częściowego przedterminowego wykup obligacji serii A

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje”), zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku Spółka dokonała przymusowego przedterminowego wykupu 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji, tj. 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpił poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 29.06.2018

Raport bieżący nr 28/2018 - Wszczęcie postępowania antymonopolowego przez UOKIK

Zarząd Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 29 czerwca 2018 roku postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”), informuje o wszczęciu, między innymi przeciwko Spółce, postępowania antymonopolowego („Postępowanie”) w sprawie naruszenia zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („UOKIK”) oraz art. 101 ust. 1 lit c) oraz 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”).

Postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem zawarcia między innymi przez Spółkę porozumienia w sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem ograniczenia w dostępie operatorów pakietów do klubów fitness oraz ograniczenia możliwości oferowania usług przez kluby w ramach pakietów. Przedmiotowe Postępowanie zostało wszczęte również przeciwko innym niż Spółka podmiotom obecnym na rynku fitness.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 UOKIK, Prezes UOKIK może nałożyć na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6 UOKIK (porozumienia zakazane), w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i art. 8 UOKIK, lub naruszenia art. 101 TFUE (zakaz nieuczciwej konkurencji), w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Spółka nie zgadza się z przedstawionymi w postanowieniu zarzutami. Spółka informuje, iż przedstawi swoje stanowisko Prezesowi UOKIK w przedmiotowym Postępowaniu w terminach wskazanych przez Prezesa UOKIK.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 18.06.2018 r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z częściowym przedterminowym wykupem obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii A, niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku powziął informację o podjęciu przez:

1) Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 128/18 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz

2) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 612/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Powyższe uchwały zostały podjęte na wniosek Spółki w związku z obowiązkowym przedterminowym wykupem części obligacji serii A Spółki („Obligacje”), przewidzianym w pkt. 15.1. warunków emisji obligacji serii A („Obowiązkowa Amortyzacja”).

Na podstawie ww. uchwał Zarząd Bondspot oraz Zarząd GPW postanowiły zawiesić obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst w okresie od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r. (włącznie).

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji powinien nastąpić w dniu 30 czerwca 2018 roku. Z uwagi jednak na fakt, że dzień 30 czerwca 2018 r. przypada na sobotę, tj. dzień niebędący dniem roboczym, dniem realizacji częściowego wykupu Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji będzie dzień 2 lipca 2018 r., w myśl pkt. 13.3 warunków emisji Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 30.05.2018

Raport bieżący nr 26/2018 - Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii A

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że stosownie do pkt. 15.1. warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji („Obligacje”), Spółka jest zobowiązana do przymusowego przedterminowego wykupu części Obligacji („Obowiązkowa Amortyzacja”). Obowiązkową Amortyzacją objętych zostanie 15% (piętnaście procent) wyemitowanych pierwotnie sztuk Obligacji. Zgodnie z pkt. 15.2.1. warunków emisji Obligacji wykup Obligacji w ramach Obowiązkowej Amortyzacji nastąpi w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy, który przypada na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Obowiązkowa Amortyzacja Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem KDPW przy zastosowaniu zasady proporcjonalnej redukcji i zaokrągleniu liczby wykupywanych Obligacji w dół do liczby całkowitej. Wykup nastąpi poprzez zapłatę należności głównej wynikającej z Obligacji podlegających wykupowi.

Wypłata świadczeń należnych uprawnionym obligatariuszom odbywać się będzie zgodnie z regulacjami KDPW.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 22.05.2018

(EBI) Raport bieżący nr 6/2018 – Zmiana terminów przekazania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za rok 2017.

Termin przekazania raportu rocznego za rok 2017, który pierwotnie został określony na dzień 31 maja 2018 roku, ulega zmianie i zostaje określony na dzień 30 maja 2018 roku.

Terminy przekazywania pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu

 


Data publikacji: 17.05.2018

Raport bieżący nr 25/2018 - Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2018/05/16 z dnia 16 maja 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca otrzymała w dniu dzisiejszym podpisaną umowę pożyczki z dnia 16 maja 2018 r ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 15.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,75 pp. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 15.05.2018

Raport bieżący nr 24/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 15.05.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 4 242 991,68  złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2018/05/15 z dnia 15.05.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A,B i C wyemitowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.05.2018

Raport bieżący nr 23/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 14.05.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 6 341 164,63  złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2018/05/14 z dnia 14.05.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A,B i C wyemitowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 11.05.2018

Raport bieżący nr 22/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 11.05.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 118 662,77 złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 01/2018/05/11 z dnia 11.05.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A,B i C wyemitowanych przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 10.05.2018

Raport bieżący nr 21/2018 - Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2018/05/10 z dnia 10 maja 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 10 maja 2018 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,75 pp. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 19.04.2018

Raport bieżący nr 19/2018 - Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3, odpowiednio,

1) warunków emisji obligacji serii A,

2) warunków emisji obligacji serii B oraz

3) warunków emisji obligacji serii C,

wyemitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS.

Według stanu na dzień 31.03.2018 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,55 %

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS – 100 %.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu 


Data publikacji: 17.04.2018

Raport bieżący nr 18/2018 - Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2018/04/17 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 17 kwietnia 2018 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,75 pp. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 29.03.2018

(EBI) Raport bieżący nr 5/2018 - Rozliczenie emisji obligacji serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie warunkowego przydziału obligacji na okaziciela serii C („Obligacje”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji, tj. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje zarejestrowano w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pod kodem PLBNFPR00034, w ilości 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o nominalnej wartości 100,00 (sto) złotych każda Obligacja. Obligacje zostały zatem prawidłowo opłacone przez inwestorów, na których rzecz Spółka w dniu 27 marca 2018 roku dokonała warunkowego przydziału Obligacji.

Wobec powyższego emisja Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych doszła do skutku.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 29.03.2018

Raport bieżący nr 16/2018 - Rozliczenie emisji obligacji serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie warunkowego przydziału obligacji na okaziciela serii C („Obligacje”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji, tj. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje zarejestrowano w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pod kodem PLBNFPR00034, w ilości 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o nominalnej wartości 100,00 (sto) złotych każda Obligacja. Obligacje zostały zatem prawidłowo opłacone przez inwestorów, na których rzecz Spółka w dniu 27 marca 2018 roku dokonała warunkowego przydziału Obligacji.

Wobec powyższego emisja Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych doszła do skutku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 27.03.2018

(EBI) Raport bieżący nr 4/2018 - Warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2018 z dnia 6 marca 2018 roku dotyczącego podjęcia uchwały o emisji obligacji serii C, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/2018/03/27 dotyczącą warunkowego przydziału 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych („Obligacje”), zgodnie z listą wstępnego przydziału ustaloną przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję oferującego na potrzeby emisji Obligacji.

Przydział Obligacji dokonany został pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,00% w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 29 marca 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 27.03.2018

Raport bieżący nr 16/2018 - Warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 11/2018 z dnia 6 marca 2018 roku dotyczącego podjęcia uchwały o emisji obligacji serii C, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 1/2018/03/27 dotyczącą warunkowego przydziału 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych („Obligacje”), zgodnie z listą wstępnego przydziału ustaloną przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję oferującego na potrzeby emisji Obligacji.

Przydział Obligacji dokonany został pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,00% w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 29 marca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu 


Data publikacji: 26.03.2018

Raport bieżący nr 15/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 27.03.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 2 125 180,77 złotych („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/03/27 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 26.03.2018

Raport bieżący nr 14/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 26.03.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 468 044,50 dolarów („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/03/26 z dnia 26.03.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 12.03.2018

Raport bieżący nr 13/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 12.03.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 2 002 941,85 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/03/12 z dnia 12.03.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 06.03.2018

(EBI) Raport bieżący nr 3/2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 01/2018/03/05 z dnia 5 marca 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w przedmiocie emisji obligacji, Zarząd Spółki w dniu 5 marca 2018 r. podjął uchwałę nr 01/2018/03/05 w sprawie emisji obligacji serii C („Uchwała”).

Na mocy Uchwały Zarząd Spółki postanowił przeprowadzić emisję czteroletnich obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł (z możliwością zwiększenia wartości nominalnej emisji do 20 mln zł), o planowanym oprocentowaniu kwartalnym w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę z przedziału 3,80% - 4,00% w skali roku. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie zakupu sprzętu sportowego, celem jego dalszej dzierżawy.

Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji („Program”), w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (oferta prywatna). Wierzytelności wynikające z obligacji będą zabezpieczone poprzez (i) zastaw rejestrowy na zbiorze sprzętu sportowego, (ii) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z rachunku bankowego, (iii) cesję wierzytelności pieniężnych z umów dzierżawy sprzętu sportowego, (iv) cesję wierzytelności pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej oraz (v) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 06.03.2018

Raport bieżący nr 12/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 06.03.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 2042371,31 zł („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/03/06 z dnia 06.03.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 06.03.2018

Raport bieżący nr 11/2018 - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 07/2018 dnia 23 lutego 2018 r. dot. planowanej emisji obligacji oraz zawarcia aneksu do umowy o organizację emisji obligacji, informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 01/2018/03/05 z dnia 5 marca 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w przedmiocie emisji obligacji, Zarząd Spółki w dniu 5 marca 2018 r. podjął uchwałę nr 01/2018/03/05 w sprawie emisji obligacji serii C („Uchwała”).

Na mocy Uchwały Zarząd Spółki postanowił przeprowadzić emisję czteroletnich obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł (z możliwością zwiększenia wartości nominalnej emisji do 20 mln zł), o planowanym oprocentowaniu kwartalnym w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę z przedziału 3,80% - 4,00% w skali roku. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie zakupu sprzętu sportowego, celem jego dalszej dzierżawy.

Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji („Program”), w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (oferta prywatna). Wierzytelności wynikające z obligacji będą zabezpieczone poprzez (i) zastaw rejestrowy na zbiorze sprzętu sportowego, (ii) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach pieniężnych z rachunku bankowego, (iii) cesję wierzytelności pieniężnych z umów dzierżawy sprzętu sportowego, (iv) cesję wierzytelności pieniężnych z polisy ubezpieczeniowej oraz (v) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 05.03.2018

Raport bieżący nr 10/2018 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii A w alternatywnym systemie obrotu Catalyst

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 08/2018 dot. wprowadzenia do alternatywnego obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A, niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację o podjęciu przez:

1) Zarząd BondSpot S.A. („BondSpot”) uchwały nr 54/18 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o. oraz

2) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 178/2018 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Na podstawie ww. uchwał Zarząd Bondspot oraz Zarząd GPW postanowiły wyznaczyć dzień 7 marca 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (organizowanym odpowiednio przez BondSpot oraz GPW) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych i jednostkowej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBNFPR00018.

Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „BNF0621”.

Zgodnie natomiast z uchwałą Zarządu Bondspot określone zostały dla obligacji:

a)             dzień ostatniego notowania – 18 czerwca 2021 r.,

b)             jednostka obrotu – 1 sztuka,

c)              jednostka obligatoryjna – 1000 sztuk,

d)             symbol – BNF0621.

Powyższe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew  Tatys– Prezes Zarządu”


Data publikacji: 28.02.2018

(EBI) Raport bieżący nr 2/2018 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport roczny za rok 2017 – 31.05. 2018 r.

2) raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 roku – 28.09.2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych przez Spółkę będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 28.02.2018

(EBI) Raport bieżący nr 1/2018 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 27.02.2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (CATALYST – Rynek obligacji GPW) („EBI”) i w związku z tym od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku – Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys  – Prezes Zarządu


Data publikacji: 28.02.2018

Raport bieżący nr 09/2018 - Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały nr 1/2018/02/28 z dnia 28 lutego 2018 r. w przedmiocie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, Spółka jako pożyczkobiorca zawarła w dniu 28 lutego 2018 r. umowę pożyczki ze spółką Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą („Umowa”). Na podstawie Umowy pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w wysokości 6.000.000,00 zł, wypłacanej w transzach według żądania Spółki. Oprocentowanie będzie obliczane w skali roku według stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,75 pp. Zgodnie z Umową Spółka jest zobowiązana do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys– Prezes Zarządu


Data publikacji: 27.02.2018

Raport bieżący nr 08/2018 - Wprowadzenie do alternatywnego obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

Zarząd Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 162/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Benefit Partners sp. z o.o.

Zgodnie z powyższą uchwałą na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 23.02.2018

Raport bieżący nr 07/2018 - Planowana emisja obligacji oraz zawarcie aneksu do umowy o organizację emisji obligacji

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że zamierza przeprowadzić emisję czteroletnich obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł (z możliwością zwiększenia wartości nominalnej emisji do 20 mln zł), o planowanym oprocentowaniu kwartalnym w wysokości WIBOR 3M powiększonej o marżę z przedziału 3,80%-4,00% w skali roku, zabezpieczonych poprzez (i) zastaw na sprzęcie sportowym przeznaczonym do wykorzystania w klubach fitness, (ii) cesję wierzytelności z umów dzierżawy ww. sprzętu oraz (iii) cesję wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. sprzętu. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu emisji obligacji ustanowionego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji („Program”), w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (oferta prywatna). Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki przy współpracy z domem maklerskim, który będzie pełnił funkcję oferującego obligacje.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji, o której mowa powyżej, w dniu 23 lutego 2018 r. Spółka zawarła z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 2 do umowy z dnia 22 maja 2017 roku o organizację emisji obligacji w ramach Programu („Aneks”). Na podstawie Aneksu dom maklerski zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji oraz oferowania obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 22.01.2018

Raport bieżący nr 06/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 22.01.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 678 114,00 euro („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/01/22 z dnia 22.01.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

 

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 17.01.2018

Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

 

Działając stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, a także

stosownie do pkt 11.2 oraz 22.3 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 1/2017/10/30 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia programu emisji obligacji, uchwały nr 1/2017/11/17 Zarządu Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii B oraz uchwały nr 1/2017/11/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, 

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,25

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS – 100 %.

Oszacowanie wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS zostanie poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta, stosownie do pkt 11.2 (vii) warunków emisji obligacji serii A oraz warunków emisji obligacji serii B. Biegły rewident potwierdzi weryfikację poprawności ww. oszacowania w formie osobnego raportu, który zostanie opublikowany łącznie z opinią biegłego rewidenta z badania z rocznego sprawozdania finansowego Spółki. 


Data publikacji: 09.01.2018

Raport bieżący nr 04/2018 - Odwołanie i powołanie prokurenta

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 08.01.2018 r. Zarząd Spółki odwołał prokurę samoistną udzieloną Panu Arkadiuszowi Szczygielskiemu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 08.01.2018 r. nr 1/2018/01/08  w sprawie udzielenia prokury samoistnej („Uchwała”) doszło do udzielenia prokury samoistnej Pani Joannie Maliszewskiej. Udzielenie prokury jest skuteczne z chwilą podjęcia Uchwały.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 09.01.2018

Raport bieżący nr 03/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 08.01.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 624 910,27 PLN („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 5/2018/01/08 z dnia 08.01.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 09.01.2018

Raport bieżący nr 02/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 08.01.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 8 036 075,22 PLN („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 3/2018/01/08 z dnia 08.01.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 09.01.2018

Raport bieżący nr 01/2018 - Nabycie sprzętu sportowego

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w celu nabycia sprzętu sportowego Spółka w dniu 08.01.2018 r. złożyła zamówienie na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości w wysokości 1 722 295,18 dolarów („Zamówienie”). Pozostałe warunki Zamówienia oraz jego realizacji nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Na złożenie przez Spółkę Zamówienia oraz nabycie sprzętu sportowego zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały nr 1/2018/01/08 z dnia 08.01.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę sprzętu fitness.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o nabyciu, na podstawie złożonego Zamówienia, sprzętu sportowego z uwagi na jego istotną wartość. Ponadto, zarząd Spółki informuje, że nabyty sprzęt sportowy stanowi przedmiot zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wierzytelności podmiotów uprawnionych z obligacji serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 20.12.2017

Raport bieżący nr 1/2017 - Przystąpienie do systemu ESPI

 

Zarząd spółki Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”). W związku z powyższym, od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Zbigniew Tatys – Prezes Zarządu


Data publikacji: 14.12.2017

Przydział obligacji serii B

 

Zarząd Benefit Partners sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii B („Obligacje”) wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji ustanowionego uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/06/13 z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, zmienionej uchwałą zarządu Spółki nr 1/2017/10/30 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017/06/13 zarządu Benefit Partners sp. z o.o. z dnia 13 czerwca 2017 roku w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, oraz na podstawie uchwały zarządu Spółki nr 1/2017/11/17 z dnia 17 listopada 2017 roku w przedmiocie emisji obligacji serii B, Zarząd Spółki w dniu 10 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii B („Uchwała”).

 

W dniu 13 grudnia 2017 r. miał miejsce ostateczny przydział Obligacji w związku z dokonaniem przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji.

 

W ramach emisji Obligacji przydzielonych zostało 100.000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz łącznej wartości nominalnej emisji 10.000.000,00 zł. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zapisy prowadzone były w dniach 21 listopada 2017 roku – 8 grudnia  2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne


Data publikacji: 19.10.2017

Komunikat dot. Wskaźnika Nadzabezpieczenia

 

Działając stosownie do pkt 11.2 (v) oraz 22.3 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, Zarząd Spółki informuje, że Spółka dokonała oszacowania wartości Wskaźnika Nadzabezpieczenia oraz Wskaźnika Udziału Grupy BS. Według stanu na dzień 30.09.2017 roku wartości ww. wskaźników wynoszą:

- wartość Wskaźnika Nadzabezpieczenia – 1,25

- wartość Wskaźnika Udziału Grupy BS – 100 %


Data publikacji: 26.09.2017 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017 roku

 

Działając stosownie do pkt 19.1 warunków emisji obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie uruchomienia Programu Emisji, uchwały nr 2/2017/06/13 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii A oraz uchwały nr 1/2017/06/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci emisji obligacji, Zarząd spółki prezentuje półroczne sprawozdanie finansowe Spółki.

Powiązane pliki:

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1H2017.pdf